loading

goran@pollinogroup.com

+381 63 237 111 / +381 11 371 3690

Tršćanska 21, 11080 Zemun-Beograd

Ultra Low Oxygen System

ULO (Ultra Low Oxygen – Vrlo Malo Kiseonika) atmosfera

DCA (Dynamic Control Atmosphere – Dinamička Kontrolisana Atmosfera)

Je kao što i sam naziv kaže je proces dinamičke promene količine kiseonika u komori. Proces ovog principa skladištenja je kreiranje komore koja ima vrlo malu koncentraciju kiseonika O2 I to manje od 0,5% I sa koncentracijom uglen-dioksida CO2 manjom od 1%. U takvim uslovima voće radikalno menja svoj metabolizam.

U normalnoj atmosferi koja je oko 20,8% sastavljena od kiseonika O2 sećer C6H12O6 se skladišti u voću, zbog efekta disanja se sjedinjava sa kiseonikom i to u formuli izgleda ovako:

C6H12O6 + O2 = CO2 + H2O + Toplota

Secer + kiseonik = Ugljen Dioksid + Voda + Energija

M e t a b o l i z a m

Suština kontrolisane armosfere je da smanji procenat kiseonika u komori tako da metabolizam voća se uspori I tako produži njegov život.

Koristeći stres sa drastičnim smanjenjem kiseonika prouzrokuje sa jedne strane, proces čuvanj, a a sa druge strane menja disanje u skladu sa sledećom formulom:

C6H12O6 + O2 (manje ili isto od 0,5%) = C2H5OH + CO2 + Aldehidi

Šećer + ultra malo kiseonika = alcohol + ugljen dioksid

F e r m e n t a c i j a

Ovo je razlog zašto je važno da se rade analize alkohola u pulpi direktno iz uzorka soka, jer fermenaticja kreće kada procenat O2 padne ispod 1%. I ovo je jedini i najsigurniji način analize prouzrokovane stresom.

Po završetku Prvog stresa O2 se vraća na 1 – 1,2% I u tim uslovima voće počinje da polako diše bez stresa i čuva se bez rizika. Jednom kad alcohol nestane Druga stresna faza počinje u istom cilju produžetka čuvanja. Isti princip se koristi kao I kod Prve stresne faze itd….. Dozvoljeno je u toku čuvanja 3 puta raditi stres posle čega se voce vraća u uslove gde se nivo O2 vraća na preko 1%.

slika-9